Nedoporučujeme kupovat výrobky VIADRUS mimo Českou republiku a přes levný internetový prodej.
Protože každý trh má specifické požadavky, nemusí tyto produkty odpovídat normám platným v ČR a být tak způsobilé k provozu u nás.

Politika integrovaného systému managementu VIADRUS

VIADRUS a.s. používá integrovaný systém managementu kvality a environmentálního managementu pro vývoj a výrobu kotlů, radiátorů, topenářských produktů a odlitků ze šedé litiny, oceloplechových kotlů a odlitků z oceli a neželezných kovů. Systém managementu kvality pro zpracování kovového odpadu a lakování (práškového).

Cílem naší politiky je respektování zájmů zákazníků, spotřebitelů, vlastníků, dozorových orgánů, občanů, externích poskytovatelů, partnerských organizací ale i našich pracovníků a vrcholového vedení ve výzkumu a vývoji, výrobě a odbytu celého sortimentu a služeb VIADRUS a.s. a zároveň trvalé zvyšování kvality a dodržování i zefektivňování ochrany životního a pracovního prostředí v souladu s požadavky právních předpisů a jiných závazných požadavků, aniž by byly překračovány plánované materiálové, finanční nebo personální zdroje a možnosti VIADRUS a.s.

 

Vedení VIADRUS a.s. chce v oblasti systému managementu kvality (QMS) a systému environmentálního managementu (EMS), resp. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) dosáhnout těchto záměrů:

 • aby zákazník díky kvalitě dodávek, organizaci a činnostem, kterými se VIADRUS a.s. projevuje vůči svému okolí, získal a udržoval přesvědčení, že je schopen dodávat výrobky a poskytovat služby v požadované kvalitě, v přiměřené ceně, v dohodnutém množství, ve správném čase a při respektování požadavků právních předpisů a jiných závazných požadavků,
 • trvale posuzovat účinky a vlivy na životní prostředí nejen každého našeho výrobku, ale i výrobní činnosti a každé nové technologie i každé naší podnikatelské činnosti s ohledem na vznik případných environmentálních dopadů a rizik a i preventivně se těmto rizikům vyhýbat,
 • dbát prevence vzniku úrazů a poškození zdraví,
 • udržováním a zvyšováním dohodnuté kvality i environmentální úrovně rozšiřovat oblasti obchodu v určených druzích výrobků do zájmových teritorií,
 • plnit přijaté závazné povinnosti vůči relevantním zainteresovaným stranám.

Pro dosažení uvedených záměrů se vedení VIADRUS a.s. zavazuje, že:

 • bude sdělovat pracovníkům VIADRUS a.s. důležitost plnění požadavků zákazníků a ostatních zainteresovaných stran, požadavků právních a jiných závazných požadavků i požadavků interních předpisů,
 • bude udržovat a rozvíjet certifikované systémy managementu kvality a environmentálního managementu podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO14001,
 • zajistí potřebné lidské, finanční, informační a ostatní zdroje pro udržování a rozvíjení integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu,
 • nebude činit žádná rozhodnutí nebo opatření, která by jakýmkoliv způsobem mohla působit proti stanovené úrovni kvality a spokojenosti zákazníků a ostatních zainteresovaných stran nebo nepříznivě ovlivňovala životní prostředí,
 • bude soustavně sledovat a hodnotit požadavky zákazníků marketingovým průzkumem a komunikováním se zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami a při inovaci svých výrobků a služeb bude vycházet z takto zjištěných současných i budoucích požadavků zákazníků (a ostatních zainteresovaných stran) i z hodnocení vývojových trendů,
 • bude hledat účelné a perspektivní formy spolupráce a kooperace s jinými výrobci a zájmovými podnikatelskými subjekty i subdodavateli k rozšíření našeho nabídkového řetězce zákazníků a posílení udržitelného rozvoje VIADRUS a.s.,
 • bude podporovat vývoj nových výrobků a technologií,
 • bude dbát na bezpečné a spolehlivé provozování technologií a zařízení, snižovat míru rizika u technicko-organizačních postupů a operací a vytvářet bezpečné pracovní podmínky při řízení všech aktivit s důrazem na ochranu pracovníků a minimalizaci vlivu činností na životní prostředí,
 • využívání přírodních zdrojů bude provádět šetrně především hospodárným využíváním paliv a energií,
 • bude průběžně snižovat výskyt odpadů ze svých výrobních činností při respektování objektivního stavu vyspělých technologií a požadované stability kvality výroby,
 • bude dbát na průběžné monitorování a snižování zatížení ovzduší emisemi a chránit vodní zdroje před znečištěním z našich výrobních činností,
 • bude vyzývat naše subdodavatele a smluvní partnery k prokazování vyšší environmentální uvědomělosti a formou řízené spolupráce působit na zvyšování jejich povědomí ke kvalitě a ochraně životního prostředí,
 • trvalou vzájemnou komunikací se zákazníky a ostatními zainteresovanými stranami dosáhneme lepšího pochopení chování VIADRUS a.s. vůči životnímu prostředí,
 • zlepšování pracovního prostředí, bezpečnosti práce a posilování pozitivního vztahu pracovníků VIADRUS a.s. ke své práci bude chápat jako součást firemní kultury,
 • zajistí potřebná školení v oblasti zabezpečování QMS a EMS (BOZP) pro získání a udržování kompetence pracovníků,
 • bude vytvářet mezi všemi spolupracovníky spojení, které spočívá na poctivosti, důvěře, spolupráci a potřebném řešení problémů,
 • tyto záměry a závazky vedení bude rozpracovávat do konkrétních cílů kvality a environmentálních cílů, resp. cílů BOZP a navazujících úkolů, které bude pravidelně přezkoumávat v rámci přezkoumání QMS a EMS vedením,
 • bude neustále zvyšovat efektivnost integrovaného systému managementu kvality a environmentálního managementu a to využíváním politiky integrovaného systému managementu, cílů kvality a environmentálních cílů, výsledků z auditů, analýzy dat, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání integrovaného systému managementu vedením VIADRUS a.s.

Vedení VIADRUS a.s. od svých pracovníků očekává:

 • ztotožnění se s politikou integrovaného systému managementu a aktivní účast při realizaci politiky a cílů kvality a environmentálních cílů, cílů BOZP,
 • dodržování všech řídicích aktů, jimiž je QMS a EMS (BOZP) popsán,
 • aktivní účast na vzdělávacích akcích z oblasti QMS a EMS (BOZP),
 • aktivní zapojení při neustálém zlepšování své činnosti,
 • aktivní zapojení při zvyšování efektivnosti QMS a EMS (BOZP).

 

Pro partnery