Nedoporučujeme kupovat výrobky VIADRUS mimo Českou republiku a přes levný internetový prodej.
Protože každý trh má specifické požadavky, nemusí tyto produkty odpovídat normám platným v ČR a být tak způsobilé k provozu u nás.

Uveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

a výzva pro akcionáře společnosti VIADRUS a.s.

 

Společnost VIADRUS a.s., se sídlem Bezručova 300, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO: 294 00 082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4512 (dále jen „Společnost“),

tímto uveřejňuje, že dne 31. října 2016 rozhodl jediný akcionář Společnosti v působnosti valné hromady o přeměně všech akcií Společnosti, tj. 2 (dvou) kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydaných jako cenné papíry (v listinné podobě), na zaknihované akcie, tj. na 2 (dvě) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, vydané jako zaknihované cenné papíry. Lhůta k odevzdání akcií Společnosti činí 2 (dva) měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie v Obchodním věstníku, s tím, že listinné akcie mají být odevzdány v provozovně Společnosti na adrese Praha 4 – Podolí, Lopatecká 37/29, k rukám předsedy představenstva Společnosti. Dne 8. listopadu 2016 byla přeměna akcií Společnosti na zaknihované akcie zapsána do obchodního rejstříku.

Společnost vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdal Společnosti 2 (dvě) kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) každá, emitované Společností a vydané jako cenné papíry (v listinné podobě), a to ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie v Obchodním věstníku, a to v provozovně Společnosti na adrese Praha 4 – Podolí, Lopatecká 37/29, k rukám předsedy představenstva Společnosti, a jsou-li akcie zastaveny, sdělil Společnosti číslo zástavní smlouvy.

Společnost dále akcionáře vyzývá, aby při odevzdání akcií Společnosti sdělil číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Pokud akcionář tento údaj Společnosti nesdělí, bude mu k tomu určena dodatečná lhůta, která nebude kratší než 2 (dva) měsíce. V případě prodlení akcionáře s odevzdáním akcií Společnosti, určí Společnost akcionáři k odevzdání akcií dodatečnou lhůtu s upozorněním, že akcie, které nebudou odevzdány ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

 

Představenstvo společnosti VIADRUS a.s.

 

Pro partnery